Europese Biocidenverordening
Voordat desinfectiemiddelen mogen worden verkocht moeten ze aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op zowel de veiligheid als op de werkzaamheid van de middelen. De eisen zijn in de Europese Unie vastgelegd in de Biocidenverordening. Alle Europese landen moeten er voor zorgen dat deze eisen nageleefd worden.

Belangrijkste eis is dat het product door een door de overheid aangewezen instelling een toelating voor het product af heeft gegeven voordat het op de markt gebracht wordt. 

In Europa worden biociden gedefinieerd als producten die onder meer werkzame stoffen bevatten en die bedoeld zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken. Het terrein van biociden is heel breed, enkele voorbeelden:

  • desinfectiemiddelen voor handen, operatiekamers, productie van voedsel en dierenverblijven 
  • desinfectiemiddelen voor zwembaden 
  • conserveringsmiddelen van processen en producten, zoals een allesreiniger 
  • insectwerende en insectdodende middelen

Nederlandse Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
In Nederland regelt de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden de toelating van desinfectiemiddelen tot de Nederlandse markt. De wet stelt ook regels voor het gebruik van en de omgang met deze middelen. De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden verbiedt elk middel, tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan.
Alleen middelen die met een zogenaamd N-nummer zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl), mogen worden verkocht en gebruikt.

Om in het bezit te komen van een toelating, moet een producent van een desinfectiemiddel bewijzen dat het voorgedragen middel effectief is voor het gebruiksdoel en dat de milieu-effecten en gezondheidseffecten binnen de gestelde grenzen blijven. Met andere woorden: het middel is effectief en veilig voor mens en milieu. Daarnaast mogen producten die op de zogenaamde lijst met aangemelde producten (Staatscourant 2009 nr. 17999: 1,6 MB) staan, ook worden gebruikt in Nederland.

Bij de toelating wordt ook een wettelijk gebruiksvoorschrift vastgesteld. Hierin staat nauwkeurig aangegeven voor welke doeleinden het middel mag worden gebruikt. Een middel wordt toegelaten voor gebruik tegen een bepaald micro-organisme of een groep daarvan en voor een specifiek toelatingsgebied. Fabrikanten en overheid zorgen verder voor een gebruiksaanwijzing en veiligheidsaanbevelingen. Elke gebruiker heeft de plicht om het product alleen te gebruiken volgens deze wettelijk voorgeschreven aanwijzingen. U kunt de toelatingsbesluiten nalezen op de website van het Ctgb: www.ctgb.nl.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies