Het etiket op de verpakking van een schoonmaakmiddel is het belangrijkste communicatie-instrument tussen de leverancier en de consument om iets over de gevaren en veiligheidsmaatregelen van dit schoonmaakmiddel te vermelden. Een belangrijk deel van de inhoud en vorm van het etiket wordt dan ook door wet- en regelgeving bepaald. CLP staat voor het indelen (classification), etiketteren (labelling) en verpakken (packaging) van stoffen en mengsels. Schoonmaakmiddelen zijn altijd mengsels.

De CLP-verordening is in alle Europese lidstaten in 2009 van kracht geworden. Vanaf dat moment mag gebruik worden gemaakt van de nieuwe regels. Stoffen moeten vanaf 1 december 2010 aan de nieuwe voorschriften voldoen en mengsels vanaf 1 juni 2015. Zolang niet de nieuwe regels worden gebruikt, moeten de regels uit de Stoffen- en Preparatenrichtlijn worden toegepast.

Indelen en etiketteren
De indeling van een product is een zorgvuldige analyse van de eigenschappen van de ingrediënten die een product bevat, en hun concentratieniveaus die - volgens de eisen uit de verordening - beschouwd kunnen worden als gevaarlijk. De REACH-verordening schrijft voor hoe de eigenschappen van ingrediënten moeten worden bepaald.

De CLP-verordening geeft aan welke informatie op basis van de indeling op de verpakking moet worden gemeld. Denk daarbij aan symbolen en standaardzinnen. Op basis van deze informatie kan een gebruiker van het product maatregelen nemen om veilig te werken met een product.

Etiket gebaseerd op gevaarsinformatie
De informatie op een verpakking heeft betrekking op het product zoals het verkocht wordt in zijn verpakking. Met andere woorden, dit houdt geen rekening met het feit dat de meeste schoonmaakproducten voor gebruik verdund worden. Bovendien wordt door de wet niet in overweging genomen op welke manier de gebruiker in contact zou kunnen komen met de stoffen (waardoor hij de kans op blootstelling aan de gevaarlijke effecten van de stof, als daar sprake van is, vergroot of verkleint). Dit betekent dat het etiket op het product is gebaseerd op gevaarsinformatie, en de gebruiker niet informeert over de werkelijke effecten gebaseerd op echte consumentenblootstelling. Hier leest u over het verschil tussen risico en gevaar.

Eisen aan verpakking
De CLP verordening schrijft ook voor dat de verpakking aan bepaalde eisen moet voldoen. Speciale eisen worden voorgeschreven aan producten die moeten worden voorzien van een kinderveilige sluiting of een voelbare gevaarsaanduiding.

Een andere naam voor hetzelfde: EU-GHS
De CLP-verordening wordt door de Nederlandse overheid vaak EU-GHS genoemd. Dit komt omdat de eisen genoemd in de CLP-verordening, voortkomen uit het UN-wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen: UN-GHS.

De EU-GHS helpdesk. Check: www.ghs-helpdesk.nl

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies