De NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als NVZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NVZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. Voor deze doelstellingen kan de NVZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door de NVZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van abonnees op de Berichten van de NVZ worden door de NVZ verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldformulier voor lidmaatschap en/of het aanmeldformulier voor de NVZ Berichten zelf. Voor deze doelstelling kan de NVZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de NVZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van overige persoonsgegevens (prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde)
Overige Persoonsgegevens worden door de NVZ verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is een mondelinge of schriftelijke toestemming (o.a. contactformulier) en/of de afgifte van een visitekaartje. Voor deze doelstelling kan de NVZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NVZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde of voor de duur van de afhandeling van een vraag/verzoek.

Evenementen/bijeenkomsten
De gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult worden gebruikt voor het organiseren van de bijeenkomst. Deze gegevens zullen maximaal 3 maanden bewaard worden. Tijdens de evenementen/bijeenkomsten (mede) georganiseerd door de NVZ kunnen foto's en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto's of video's kunnen gepubliceerd worden in verslagen/persberichten van de NVZ, op www.nvz.nl, andere websites van de NVZ of op sociale media. Door een evenement/bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto's worden gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De NVZ verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
De NVZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NVZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam 
E: info@nvz.nl
T: 030 6921880

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 april 2021.