Wat doet de industrie?

Het is goed om te weten dat schoonmaakmiddelen die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht moeten voldoen aan strenge wetgeving die een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid én het milieu waarborgen. De milieubelasting wordt dus altijd meegenomen in de ontwikkeling van schoonmaakmiddelen. Desalniettemin kiezen veel producenten van schoonmaakmiddelen ervoor om nog een stapje verder te gaan in de verduurzaming van hun producten. Op de website steedsduurzamer.nl zijn verschillende bedrijfsinitiatieven te vinden. 

Een belangrijk initiatief op het gebied van duurzaamheid dat door een grote meerderheid van de sector wordt gesteund is het Charter voor Duurzaam Schoonmaken.   

 

Charter voor duurzaam schoonmaken

In december 2004 is er door de Europese koepel van fabrikanten van schoonmaakmiddelen (A.I.S.E.) een initiatief gelanceerd: het Charter voor Duurzaam Schoonmaken 

Het Charter in een notendop 

Het Charter voor duurzaam schoonmaken is een vrijwillig initiatief van Europese fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen. Bedrijven die zich hierbij aansluiten, werken voortdurend aan verbetering van veiligheid en welzijn van consumenten, klanten en werknemers, en vermindering van hun milieubelasting. Als bedrijven zich hebben aangesloten bij het Charter kunnen ze dit zichtbaar maken door op producten één van de Charterlogo’s te plaatsen. Het Charter richt zich op de gehele levenscyclus van het product en kijkt daarbij niet alleen naar de milieu-impact maar bijvoorbeeld ook naar consumentenvoorlichting over veilig en duurzaam gebruik. Er is aandacht voor alle fasen van het product. Vanaf het maken tot en met de afvalfase van het product.

Daarnaast is er gekozen voor de volgende uitgangspunten:

  • Levenscyclusbenadering 
  • Voortdurende verbetering op bedrijfsniveau 
  • Transparantie 
  • Onafhankelijke controle

Door op een aantal momenten in het proces onafhankelijke controleurs in te schakelen, wordt het proces van toetreding tot het Charter en de jaarlijkse rapportage transparanter. 

Herkenbaarheid

Het Charter kent twee verschillende certificeringslogo’s:

  1. Het bedrijfslogo: Als een bedrijf is aangesloten bij het Charter dan is dit logo op de achterkant van de verpakking te vinden. 
  2. Het productlogo (met de groene rand). Voor een aantal productcategoriën zijn binnen het Charter aanvullende catgeoriespecifieke eisen opgesteld. Het gaat om de volgende categoriën: . Dit logo is te vinden op de voorkant van de verpakking

cleanright1.jpg Cleanright.jpg​​​​​​​

Kijk ook op de speciale Charter-website van A.I.S.E.: www.sustainable-cleaning.com

 

Duurzaam verpakken

In mei 2019 is het tweede Brancheplan Duurzaam Verpakken goedgekeurd door het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Na het eerste Brancheplan (2015-2018) heeft de NVZ nu een tweede plan voor de periode 2019-2022 opgesteld, met tien ambitieuze doelstellingen om de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen op de consumentenmarkt nog verder te verduurzamen. De doelstellingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Zo streeft de branche naar toepassing van minimaal 20% gerecycled materiaal in kunststof verpakkingen. Een andere doelstelling is om de dialoog tussen de verschillende schakels in de verpakkingsketen te faciliteren en stimuleren. In die context is in samenwerking met het KIDV in 2020 een bijeenkomst over duurzaam verpakken georganiseerd. Het doel was om tijdens deze bijeenkomst met formuleerders, leveranciers van verpakkingen, sorteerder en recyclers om tafel te gaan om te bespreken wat er concreet nodig is voor een betere recycling van de verpakkingen binnen onze sector

Waarom dit plan?
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven de hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen opstellen ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches.

Wat staat er in ons brancheverduurzamingsplan?
In dit verduurzamingsplan zijn door de branches zelf 10 ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven. Deze gelden als norm voor het verduurzamen van verpakkingen. Wat dit concreet inhoudt, leest u in het brancheverduurzamingsplan, dat u hier kunt downloaden: Brancheplan Duurzaam Verpakken II (2019).