Gevaarsinformatie op etiket geldt voor het product zoals het in de verpakking zit

Schoonmaakmiddelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. In de wet is vastgelegd wanneeer gevaarsinformatie (gevaarssymbolen en zinnen) op de verpakking vermeld moet worden. Dit hangt niet alleen af van de stoffen in het product, maar ook van de concentratie van gevaarlijke stoffen in het product. De gevaarsinformatie geldt voor het product zoals het in de verpakking zit. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden dat u een bepaald product voor gebruik verdunt. In de wet wordt ook geen rekening gehouden met de kans op blootstelling aan de betreffende stoffen. Met andere woorden, het etiket zegt niets over het risico.

Om te bepalen welke gevaarsinformatie moet worden opgenomen op het etiket, stellen de producenten vast wat er in het ergste geval met het product kan gebeuren. Zij kijken hierbij eerst naar de gevaarseigenschappen van alle stoffen die in het product zitten. Daarna wordt een rekenmethode gebruikt om vast te stellen of het product op grond van de eigenschappen van stoffen ook gevaarlijk is. Er worden geen dierproeven gebruikt om het gevaar van een product vast te stellen. Wel worden er testen uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of een product brandbaar of oxiderend is.

Gevaarspictogrammen
Op de verpakking van was- en schoonmaakmiddelen kunnen (rood/wit/zwarte) pictogrammen voorkomen. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer u het product op een verkeerde manier gebruikt. De volgende pictogrammen kunnen op was- en schoonmaakmiddelen voorkomen:

CLP.png

Waarschuwingszinnen: H-zinnen
Wanneer u een symbool op het etiket ziet, dan worden op het etiket ook waarschuwingszinnen gegeven. Deze zinnen heten H-zinnen. Het gebruik van H-zinnen is wettelijk voorgeschreven. Elke zin betekent in alle Europese talen hetzelfde. Een voorbeeld van een H-zin is: 'Veroorzaakt ernstige oogirritatie' (H319).

Veiligheidsaanbevelingen: P-zinnen
Op het etiket treft u ook veiligheidsaanbevelingen. Deze vertellen wat u moet doen om te voorkomen dat u aan het gevaar wordt blootgesteld. Deze zinnen heten P-zinnen. Net als de H-zinnen, zijn de P-zinnen genummerd en betekenen ze in alle Europese talen hetzelfde. Een voorbeeld van een P-zin is ‘Buiten bereik van kinderen bewaren’ (P102).

Speciale zinnen
In de regelgeving worden specifieke waarschuwingszinnen voorgeschreven voor een aantal preparaten die bepaalde stoffen bevatten. Een voorbeeld is de zin die geplaatst wordt op consumentenbleekreinigers met chloorbleekmiddel. De zin luidt: ‘Opgelet! Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.’ Deze zin geeft aan dat bij gelijktijdig gebruik van een bleekreiniger met chloorbleekmiddel en een zure reiniger (bijvoorbeeld toiletreiniger, zoutzuur of schoonmaakazijn) het giftige chloorgas kan ontstaan. Als in een product een zogenaamde sensibiliserende stof in een bepaalde concentratie aanwezig is, dan staat op het etiket de waarschuwingszin: ‘Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.’

Andere gevaarsinformatie
Bij het vaststellen van het gevaar van een product, kan de leverancier tot de conclusie komen dat de samenstelling van zijn product niet gevaarlijk is. Hij hoeft dan volgens de wet geen waarschuwingszinnen of veiligheidsaanbevelingen te vermelden. In veel gevallen wil de leverancier de gebruikers toch adviezen geven zodat zij het product veiliger kunnen gebruiken.

Veel producten die voor de beroepsmatige gebruiker zijn bestemd, hebben een samenstelling die volgens de wet niet gevaarlijk is. Als er in deze producten wel een gevaarlijke stof verwerkt is, dan staat op het etiket de zin vermeld: 'Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.’ Deze zin wijst erop dat een werkgever een Veiligheidsinformatieblad kan opvragen bij de fabrikant die op het etiket vermeld staat.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

Ik accepteer het gebruik van cookies